"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Uwagi do świadczeń szpitalnych z obszaru chorób przewodu pokarmowego (JGP sekcja F) oraz chorób wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony (JGP sekcja G).

W związku z przekazaniem przez Ministra Zdrowia do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Planu Taryfikacji na 2021 rok, obejmującego świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego:

  1. Choroby przewodu pokarmowego (JGP sekcja F)
  2. Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony (JGP sekcja G)

zwracamy się z uprzejmą prośbą o kierowanie do AOTMiT wszelkich uwag, sugestii i opinii dotyczących realizacji przedmiotowych świadczeń.

Cenimy sobie głos środowiska medycznego na co dzień sprawującego opiekę nad pacjentem, środowiska eksperckiego wyznaczającego standardy i nowe kierunki w leczeniu, organizacji pacjentów reprezentujących tych, którym świadczenia mają przynieść najwięcej korzyści, a także innych uczestników rynku usług zdrowotnych. Państwa uwagi i doświadczenie z różnych obszarów sektora ochrony zdrowia pozwalają na uwzględnienie w procesie taryfikacji specyfiki świadczenia, unaoczniają istniejące nieprawidłowości i problemy wymagające rozwiązania. Udział zewnętrznych ekspertów czyni proces taryfikacji bardziej obiektywnym i rzetelnym, dając jednocześnie podstawy wycenie spełniającej oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.

Formularz do składania uwag dostępny jest tutaj.

WAŻNE: Formularz należy zapisać lokalnie na dysku komputera a następnie otworzyć w aplikacji Adobe Acrobat Reader. Wypełniony formularz należy przesłać:

  1. w edytowalnej formie elektronicznej na adres taryfa.uwagi@aotm.gov.pl,
  2. oraz w formie papierowej z własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów na adres siedziby Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (ul. Przeskok 2, 00- 032 Warszawa), o ile nie jest możliwy podpis elektroniczny,

w terminie do: 30 września 2020 r.

Agencja zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania uwag.

Jesteśmy również otwarci na propozycje spotkań z Państwem w celu szczegółowego omówienia istotnych zagadnień.