"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Taryfikacja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2015 roku Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zyskała nowe zadania związane z taryfikowaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Do zadań tych, należy:

  • ustalanie taryfy świadczeń;
  • opracowywanie propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31lc ust. 7 ustawy o świadczeniach;
  • opracowywanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji o metodologii oraz zasadach ustalania taryfy świadczeń;
  • prowadzenie działalności szkoleniowej;
  • realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Kolejność świadczeń opieki zdrowotnej podlegających taryfikacji wynika z Planu Taryfikacji zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia. Informacje dotyczące Planów Taryfikacji dostępne są w zakładce Plany Taryfikacji.

W celu pozyskania danych niezbędnych do ustalenia taryfy Agencja zawiera umowy z podmiotami, które zapewniają najwyższą jakość i kompletność przekazywanych danych i które zostały wyłonione w postępowaniu ogłoszonym przez Agencję. Pragniemy podkreślić, że współpraca z Agencją jest dobrowolna, jednak zależy nam na pozyskaniu jak największej ilości danych od jak największej liczby świadczeniodawców, co jest gwarantem rzetelnie przeprowadzonych analiz. Informacja o prowadzonych postępowaniach znajduje się w zakładce Taryfikowane Świadczenia.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Taryfikacji pod nr. 22 56 67 270 lub adresem mailowym taryfikacja@aotm.gov.pl.

Szczegółowe dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!