"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Schemat PPZ

Szanowni Państwo,

Oddajemy do Państwa dyspozycji aplikację internetową, której celem jest ułatwienie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie tworzenia programów polityki zdrowotnej oraz raportów z ich realizacji.

Niniejszy kreator PPZ stanowi aplikację internetową z bezpłatnym dostępem  oraz logowaniem i rejestracją przy użyciu adresu mailowego.

W ramach aplikacji macie Państwo do dyspozycji dwa kreatory (projekt PPZ i raport końcowy), które w efekcie finalnym stworzą dokumenty w formacie PDF zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej (…). Na każdym etapie prac projektowych istnieje możliwość zapisania zmian, edycji wprowadzonych danych oraz powrotu do wcześniej zapisanej wersji projektu.

W ramach aplikacji dostępne są również gotowe szablony programów polityki zdrowotnej (przygotowane zgodnie z rekomendacjami prezesa Agencji) z których mogą Państwo korzystać.

Poniżej znajduje się instrukcja obsługi aplikacji. Ponadto przed przystąpieniem do prac nad projektem zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi dokumentami Agencji, znajdującymi się w Repozytorium ( bipold.aotm.gov.pl/index.php/repozytorium-ppz-2 ).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z narzędziem!

http://kreator.power.aotm.gov.pl/

 


Szanowni Państwo,

W zawiązku z nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2017 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) (ustawa o świadczeniach) oraz pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie przygotowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dokumentami pragniemy wskazać kluczowe aspekty wprowadzonych zmian.

Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r.. poz. 2110) (ustawa pilotażowa) wskazuje, że JST, która planuje realizację programu polityki zdrowotnej (PPZ) jest zobowiązana przesłać do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Agencja) projekt PPZ celem zaopiniowania. Okres wydania opinii Prezesa Agencji pozostał bez zmian i wynosi 2 miesiące.

Z obowiązku uzyskania opinii Prezesa Agencji zwolnione są projekty PPZ, które stanowią kontynuację w niezmienionej formie PPZ realizowanych w poprzednim okresie dla których wydano pozytywną/pozytywną warunkową opinię, lub dla których wydano rekomendację o której mowa w art. 48aa ust. 5 lub 6 ustawy o świadczeniach (w tym przypadku konieczne jest nadesłanie oświadczenia o zgodności projektu PPZ ze wskazaną rekomendacją).

Istotną zmianą w obecnych przepisach, jest wiążący charakter opinii Prezesa Agencji. Tym samym projekty PPZ zaopiniowane negatywnie nie mogą być realizowane, zaś projekty PPZ zaopiniowane pozytywnie warunkowo, przed rozpoczęciem realizacji PPZ muszą zostać uzupełnione o uwagi zawarte w opinii Prezesa Agencji. Jednocześnie pragniemy wskazać, że ustawa o świadczeniach nie nakłada na Agencję obowiązku weryfikacji, czy uwagi zostały do projektu PPZ zaimplementowane poprawnie.

W przypadku PPZ, których realizację i finansowanie rozpoczęto przed dniem wejścia ustawy pilotażowej, tj. przed dniem 30.11.2017 r. dla których Prezes Agencji wydał negatywną opinię, mogą one być realizowane i finansowane na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do dnia 31.12.2019 r. Ponadto programy zdrowotne, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138 i 1491, z 2015 r. poz. 2198, z 2016 r. poz. 1355 oraz z 2017 r. poz. 1200), których realizację i finansowanie rozpoczęto przed dniem 12 sierpnia 2009 r., mogą być realizowane i finansowane na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Projekty nadsyłane do Agencji muszą zostać opracowane wg. wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2476).

W przypadku gdy projekt nie będzie przygotowany zgodnie ze wzorem, Agencja wzywać będzie podmiot do jego uzupełnienia. Okres wydania opinii Prezesa Agencji liczony będzie od daty wpływu poprawionego projektu PPZ (ustawa nie określa w jakim czasie podmiot ma projekt poprawić).

Ważnym aspektem, który wprowadza omawiana ustawa, jest konieczność nadsyłania do Agencji raportów końcowych z realizacji PPZ. . Raporty sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia realizacji PPZ, a wszystkie PPZ, których realizacja zakończy się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy pilotażowej, tj. 30.11.2017 r. muszą zostać sprawozdane do Agencji niezwłocznie. Za datę zakończenia realizacji PPZ uznaje się datę zamieszczoną w zaopiniowanym przez Agencję programie z zastrzeżeniem ewentualnych modyfikacji okresu realizacji programu. Tym samym ustawa o świadczeniach nie nakazuje przesyłania okresowych danych z realizacji PPZ.

W przypadku kontynuacji PPZ pragniemy wskazać, że z przepisu art. 48a ust.5 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach wynika, że PPZ i PPZ będący jego kontynuacją są to dwa odrębne programy polityki zdrowotnej. Tym samym zasadne jest otrzymanie raportów końcowych z realizacji obydwu PPZ. Warto wskazać, że JST może również zawiesić realizację PPZ, jednak na okres nie dłuższy niż dwa lata.

W zakresie art. 48aa ustawy o świadczeniach, który reguluje kwestię rekomendacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących danej choroby lub danego problemu zdrowotnego pragniemy wskazać, że obecnie w Agencji prowadzone są działania mające na celu wyłonienie zagadnień i problemów zdrowotnych, dla których w pierwszej kolejności zostaną przygotowane dokumenty.

Poniżej, dla Państwa ułatwienia zamieszczamy również wzór projektu PPZ oraz wzór raportu końcowego w wersji edytowalnej. Mamy także nadzieję, że przygotowywane przez Agencję informację stanowią dla Państwa cenne i pomocne wskazówki przy tworzeniu PPZ.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że Agencja nie posiada uprawnień do wydawania interpretacji przepisów prawa, zatem wszelkie wątpliwości co do zapisów omawianej ustawy należy kierować do organów dedykowanych.

Schemat PPZ – wzór (DOC)

Raport końcowy z realizacji PPZ – wzór (DOC)