"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Programy polityki zdrowotnej

Program Polityki Zdrowotnej (PPZ) – jest to zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez ministra albo jednostkę samorządu terytorialnego.

Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie w systemie ochrony zdrowia programów polityki zdrowotnych jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późniejszymi zmianami. Jednostki samorządu terytorialnego opracowujące, wdrażające, realizujące i finansujące PPZ, mają obowiązek przekazania projektu programu do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w celu zaopiniowania. AOTMiT jest zobowiązana sporządzić swoją opinię w ciągu 2 miesięcy.

Projekt programu nie podlega ocenie Agencji, jeżeli stanowi kontynuację programu realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim okresie pod warunkiem, że poprzednio realizowany program został zaopiniowany przez Agencję. Przez kontynuację rozumie się program, w którym nie została zmieniona interwencja oraz populacja oraz który jest realizowany nieprzerwanie w czasie.

Wydawana przez Prezesa Agencji opinia ma na celu wskazanie nieścisłości i nieprawidłowości, które pojawiają się w projekcie i przedstawienie sposobów ich skorygowania w odniesieniu do dostępnych dowodów naukowych.
W poszczególnych podzakładkach dostępne są szczegółowe informacje na temat przygotowywania projektów programów polityki zdrowotnej oraz wydanych przez Agencję opinii. Zapraszamy do zapoznania się z przedstawionymi dokumentami i stosowania ich w praktyce. Ewentualne sugestie lub uwagi ich dotyczące prosimy nadsyłać pod adresem: samorzady@aotm.gov.pl.