"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat w sprawie Standardu Rachunku Kosztów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom świadczeniodawców, których dotyczy standard rachunku kosztów, w celu zagwarantowania dodatkowego czasu na jego wdrożenie, w szczególności dostosowanie informatycznych systemów finansowo-księgowych pragniemy poinformować, że aktualnie procedowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, którego konsultacje trwały w ostatnim okresie, nie będzie obowiązywać od 01.01.2020 r., natomiast rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. z 2015 r., poz. 1126) zostanie niezwłocznie uchylone.

Celem zarówno Ministra Zdrowia, jak i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest wdrożenie rozwiązań, które będą nie tylko gwarantować ich powszechne zastosowanie przez świadczeniodawców, ale również będą wnosić istotną wartość dodaną, przyczyniając się do optymalizacji procesów zarządczych i gospodarki finansowej.

W związku z powyższym Minister Zdrowia i Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczynają intensywne prace nad projektem docelowego kształtu rozporządzenia, które zostanie przekazane do konsultacji publicznych na początku II kwartału 2020 r.

Jesteśmy przekonani, że dzięki temu rozwiązaniu i przesunięciu terminu wejścia w życie standardu rachunku kosztów osiągniemy dwa cele: po pierwsze wydłużymy czas potrzebny świadczeniodawcom na przygotowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie rachunku kosztów, po drugie wdrożymy standard w wersji oczekiwanej / docelowej, znacznie bardziej szczegółowej niż rozwiązania, nad którymi pracowaliśmy w ostatnich miesiącach, co przyczyni się do istotnego zwiększenia jakości procesów zarządzania finansami, w szczególności optymalizacji kosztów działalności przez świadczeniodawców.

Będzie to również istotna wartość dodana dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, gdyż wiarygodne, wystandaryzowane, kompletne i uporządkowane dane finansowe uzyskiwane od świadczeniodawców, będą mogły być wykorzystywane do procesu taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej, co w bezpośredni sposób przełoży się na adekwatne finansowanie świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dziękując za szerokie zaangażowanie środowiska w proces przygotowania i konsultacji nowego standardu rachunku kosztów pracuje jednocześnie nad stworzeniem systemu zwrotnej informacji dla instytucji przekazujących dane. Będzie miała ona formę prezentacji wskaźników kosztowych i zarządczych na tle zanonimizowanych danych innych podmiotów.  Ponadto, Agencja obecnie prowadzi projekt ogólnopolskich szkoleń w zakresie standardu rachunku kosztów, a szczegółowe informacje nt. harmonogramu spotkań na rok 2020 znajdą Państwo na stronie power.aotm.gov.pl.  

Minister Zdrowia oraz Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji mają nadzieję, że taka forma wsparcia da podmiotom lepszą wiedzę w zakresie wdrażania nowego standardu, a opisywane narzędzia będą pomocne w skuteczniejszym zarządzaniu jednostkami opieki zdrowotnej.