"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat: prośba o wskazanie przez jednostkę samorządu terytorialnego informacji niepodlegających ujawnieniu

Komunikat Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 maja 2020 r.

dotyczący prośby o wskazanie przez jednostkę samorządu terytorialnego informacji niepodlegających ujawnieniu w dokumentach dotyczących programów polityki zdrowotnej publikowanych w BIP Agencji oraz na stronie internetowej Agencji

W związku z planowanym upublicznieniem w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zwanej dalej „Agencją”, dokumentów dotyczących programów polityki zdrowotnej (PPZ) opracowanych w latach 2009 – 2020 w tym projektów PPZ przekazywanych do Agencji celem wydania opinii oraz innych dokumentów, w szczególności raportów analitycznych, zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie do dnia 31 sierpnia 2020 r. zakresu ewentualnych informacji niepodlegających ujawnieniu znajdujących się w projektach PPZ przekazanych do Agencji, w szczególności danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub inną informację ustawowo chronioną.

Przedmiotowe informacje proszę przekazać do Agencji w formie projektu PPZ z zakreśleniami danymi niepodlegającymi ujawnieniu wraz z uzasadnieniem przyczyny ich nieujawniania. W przypadku nieprzekazania przez Państwa w powyższym terminie przedmiotowych informacji, Agencja domniemywać będzie, iż w dokumentach nie ma informacji niepodlegających ujawnieniu. Agencja zakreślać będzie w publikowanych dokumentach tj. w projektach PPZ, raportach i aneksach Agencji, opiniach Rady Przejrzystości oraz opiniach Prezesa Agencji tylko i wyłącznie fragmenty dotyczące danych osobowych dotyczących osób niepełniących funkcji publicznej w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.).

Pliki do pobrania:
Komunikat