"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Aktualności4/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

30 stycznia – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego: L-CARNITINE CRISTALINE we wskazaniach: 3-metylokrotonylo-glicynuria – MCC; acyduria glutarowa I – GA I; acyduria izowalerianowa – IVA; acyduria metylomalonowa – MMA; acyduria prpionowa – PA; deficyt translokazy karnityny – CACT; deficyt transportera […]

Czytaj całość >>


3/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

23 stycznia – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku REVESTIVE (teduglutyd) w ramach programu lekowego: “Leczenie chorych z zespołem krótkiego jelita (ICD-10 K91.2)”. Przygotowanie opinii na temat projekt program polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia „Ogólnopolski Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. Przygotowanie opinii na […]

Czytaj całość >>


2/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

16 stycznia – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „CHIRURGICZNE LECZENIE OTYŁOŚCI: RĘKAWOWA RESEKCJA ŻOŁĄDKA; WYŁĄCZENIE ŻOŁĄDKOWE METODĄ ROUX-EN BYPASS; WYŁĄCZENIE ŻOŁĄDKOWE METODĄ MINI GASTRIC BYPASS” jako świadczenia gwarantowanego. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowych opisach programów lekowych (w zakresie określonym zleceniu Ministra […]

Czytaj całość >>


1/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

9 stycznia – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: KEYTRUDA (pembrolizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca pembrolizumabem (ICD-10: C34)”, SYNAGIS (paliwizumab) w ramach programu lekowego „Zapobieganie ciężkiej chorobie dolnych dróg oddechowych wywołanej wirusem RS u dzieci z istotną hemodynamicznie, wrodzoną wadą serca (ICD-10 Q20-Q24)”, ELOCTA (efmoroctocog […]

Czytaj całość >>


Spotkanie świadczeniodawców z Wydziałem Taryfikacji dotyczące plików FK

W spotkaniu 16 grudnia 2016 r. wzięło udział wielu przedstawicieli świadczeniodawców biorących udział w postępowaniu dotyczącym zbierania plików finansowo – księgowych za rok 2015. Pracownicy Wydziału Taryfikacji AOTMiT zademonstrowali nowe narzędzie przekazywania i weryfikacji wstępnej powyższych plików oraz szczegółowo omówili jego obsługę. Szkolenie miało związek z postępowaniem mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki […]

Czytaj całość >>


46 posiedzenie Rady Przejrzystości

27 grudnia – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opinii zdrowotnej„PODANIE IMMUNOGLOBULINY ANTY-RHD W PROFILAKTYCE KONFLIKTU MATCZYNO-PŁODOWEGO W ZAKRESIE ANTYGENU D Z UKŁADU RH”jako świadczenia gwarantowanego. Przygotowanie opinii dotyczącej skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania chelatonów (EDTA) w leczeniu miażdżycy tętnic u ludzi. Przygotowanie opinii o programach polityki zdrowotnej […]

Czytaj całość >>


45 posiedzenie Rady Przejrzystości

19 grudnia – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie opinii dotyczącej skuteczności klinicznej i praktycznej Kreon 25 000 (enzyma pancreatis) z uwzględnieniem niepewności oszacowań dla danego leku we wskazaniu zgodnym z zakresem ujętym w Charakterystyce Produktu Leczniczego stanem klinicznym oraz zasadności rozszerzenia refundacji dla przedmiotowego leku Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji […]

Czytaj całość >>