"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Aktualności11/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 11/2017 w dniu 20.03.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku XTANDI (enzalutamid) w ramach programu lekowego: „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „TERAPIA ŁĄCZONA MECHANICZNEGO UDRAŻNIANIA DOMÓZGOWYCH LUB WEWNĄTRZMÓZGOWYCH TĘTNIC Z PODANIEM LEKU FIBRYNOLITYCZNEGO […]

Czytaj całość >>


10/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 10/2017 w dniu 13.03.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku DEXAMETHASONE PHOSPHATE SF (dexamethasoni phosphas) we wskazaniu: „premedykacja przed podaniem paklitakselu w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości u pacjentów z nowotworem złośliwym.” Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku DUODOPA (levodopum + carbidopum) w ramach programu lekowego: „Leczenie […]

Czytaj całość >>


9/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 9/2017 w dniu 06.03.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ZEPATIER (grazoprevirum + elbasvirum) we wskazaniach „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową grazoprewirem i elbaswirem”. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku REVOLADE (eltrombopag) w ramach programu lekowego „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną […]

Czytaj całość >>


8/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 8/2017 w dniu 27.02.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku EYLEA (aflibercept) w ramach programu lekowego  „Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego GA1 ANAMIX INFANT, proszek do sporządzania roztworu doustnego, we wskazaniach acyduria glutarowa I – GA I, […]

Czytaj całość >>


7/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

20 luty – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku Kineret (anakinra) roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/0,67 ml, 28 amp.-strz., stosowanego w ramach programu lekowego B.86 „Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych”, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż […]

Czytaj całość >>


6/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

13 luty – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej LAKIEROWANIE ZĘBÓW ¼ ŁUKU ZĘBOWEGO jako świadczenia gwarantowanego. Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS: „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej ukierunkowany na profilaktykę zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem […]

Czytaj całość >>


5/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

6 luty – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku Budesonid przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, tj. dysplazja oskrzelowo-płucna.

Czytaj całość >>