"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

O NAS

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uzyskała status państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną. Zmianie uległa struktura organizacyjna Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Na czele Agencji stoi Prezes i swoje zadania wykonuje przy pomocy Wiceprezesa. Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 w sprawie nadania statutu AOTMiT (DZ. U. nr 133 poz. 1102), Agencja składa się z 10 komórek organizacyjnych (patrz: Struktura).

Zadania AOTMiT to m. in.:

 • Opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej;
 • Przygotowywanie analiz weryfikacyjnych Agencji w sprawie oceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
 • Wydawanie rekomendacji Prezesa w zakresie:
  • Zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania;
  • Niezasadności zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego;
  • Usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych;
  • Zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego;
  • Objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
  • Niezasadności objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.
 • Wydawanie opinii w sprawie projektów programów zdrowotnych ministrów i jednostek samorządu terytorialnego.

Agencja uczestniczy także w wielu międzynarodowych projektach w zakresie HTA i jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych:

 • HTAi – Health Technology Assessment International;
 • INAHTA – International Network of Agencies for Health Technology Assessment;
 • MEDEV – Medicine Evaluation Committee;
 • ISPOR – International Socjety for Pharmacoeconomics and Outcomes Research;
 • EUnetHTA – European Network for Health Technology Assessment.

Do grona naszych partnerów należy wiele innych czołowych placówek naukowo-badawczych w Polsce i na świecie (patrz: Instytucje Współpracujące).

Oceny technologii medycznych uczymy się od najlepszych i najlepszym w tej dziedzinie chcemy dorównać.