"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

KONTAKT

ADRES:

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

ul. Przeskok 2

00-032 Warszawa

godziny pracy:
poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00

Sekretariat
tel. (+48 22) 101-4600
fax (+48 22) 000-0000
adres email sekretariat@aotm.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza: /AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP

Sekretariat Wydziału Oceny Technologii (OT)
tel.(+48 22) 101 46 55

Sekretariat Wydziału Taryfikacji (TR)
tel.(+48 22) 101 47 10

Sekretariat Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej (WS)
tel.(+48 22) 101 47 50

Rachunek bankowy
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
29 11301017 0020 1234 2620 0005

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

525-23-47-183

Informacja dotycząca ustalania przez Klientów zewnętrznych spotkań z przedstawicielami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Klient zewnętrzny zainteresowany spotkaniem zobowiązany jest przesłać prośbę o Spotkanie do sekretariatu Agencji poprzez urząd pocztowy, fax lub pocztę elektroniczną.

W przypadku, gdy Klient zewnętrzny zgłasza prośbę o spotkanie drogą telefoniczną pracownik Agencji informuje Klienta zewnętrznego o konieczności przesłania prośby o spotkanie poprzez urząd pocztowy, fax lub pocztą elektroniczną.

Prośba o spotkanie zgłoszona drogą pisemną, mailową bądź faxem powinna zawierać następujące informacje:

1) określenie Klienta zewnętrznego wraz z formą jego działalności,
2) określenie celu spotkania oraz tematyki, której spotkanie ma dotyczyć,
3) wskazanie liczby osób mających wziąć udział w spotkaniu, a także imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób reprezentujących Klienta zewnętrznego,
4) wskazanie w przypadku stowarzyszeń, fundacji lub innych organizacji, źródeł finansowania ich działalności,
5) adres mailowy do Klienta zewnętrznego.

W przypadku niepodania przez Klienta zewnętrznego części lub całości informacji, o których mowa w pkt 1, 2 lub 4 powyżej, w celu ich uzupełnienia, pracownik sekretariatu Prezesa Agencji wysyła do Klienta zewnętrznego e-mail, z informacją o tym, że w przypadku nieuzupełnienia przez Klienta zewnętrznego żądanych informacji w terminie 7 dni, przyjmuje się, że nastąpiła rezygnacja Klienta zewnętrznego ze Spotkania.

Wyznaczony przez Dyrektora komórki organizacyjnej pracownik Agencji ustala z Klientem zewnętrznym ostateczny termin spotkania.

Wszelkie dokumenty, które Klient zewnętrzny zamierza przekazać w związku ze spotkaniem, powinny zostać złożone przez Klienta zewnętrznego w sekretariacie Prezesa Agencji.

Niedopuszczalne jest proponowanie przez Klientów zewnętrznych oraz przyjmowanie przez pracowników Agencji jakichkolwiek prezentów. Pozostawione na terenie Agencji przedmioty, w tym prezenty zostaną odesłane właścicielowi.