"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

System Monitorowania Kosztów Leczenia (SMoKL)

Projekt finansowany z EFRR oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa II. E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Nr Projektu: POPC.02.01.00-000110/19. Całkowity koszt projektu 10 963 081,80 zł (85% środków pochodzi z funduszy UE). Czas trwania Projektu – od 11.03.2020 do 11.03.2023 r.

Opis Projektu

System Monitorowania Kosztów Leczenia jest jednym z dziedzinowych systemów teleinformatycznych, umocowanym w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Jego zadaniem jest przetwarzanie danych, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na potrzeby ustalania taryf świadczeń opieki zdrowotnej. Proces taryfikacji składa się z etapów (wybór podmiotów, wezwanie do przekazania danych, weryfikacja i analiza, ustalenie taryfy, kontakt z ekspertami klinicznymi) i w znacznej części odbywa się tradycyjnie, tj. z wykorzystaniem papierowej dokumentacji czy korespondencji pocztowej. Ponadto proces przygotowania danych przez świadczeniodawców jest często długotrwały a przekazany materiał zawiera liczne błędy. Wszystko to wpływa na długość i relatywnie niską efektywność procesu. W ramach funkcjonowania systemu SMoKL udostępnione zostaną trzy e-usługi: kwalifikacja świadczeniodawców, gromadzenie i weryfikacja danych oraz obsługa ekspercka, dzięki czemu tworzony system zautomatyzuje, w największym możliwym stopniu, wszystkie etapy procesu wyceny świadczeń, będzie również wspierał świadczeniodawców w procesie przygotowania danych dla AOTMiT. Wpłynie to zarówno na wzrost efektywności i liczby wydawanych taryf, jak również pozwoli większej liczbie podmiotów wywiązać się z ustawowego obowiązku przekazania danych. Pozyskiwanie większego wolumenu danych od świadczeniodawców przełoży się na możliwość wykonywania większej liczby analiz, których wyniki będą udostępniane świadczeniodawcom jako informacja zwrotna o pozycjonowaniu danego podmiotu na tle innych. System pozwoli na utrzymanie i powiększanie bazy danych pozyskiwanych z NFZ, które wykorzystywane są też przez inne komórki organizacyjne Agencji w celu realizacji pozostałych zadań ustawowych, takich jak ocena technologii lekowych czy kwalifikacja procedur do koszyka świadczeń gwarantowanych.

E-usługi w ramach Projektu

e-Kwalifikacja Świadczeniodawców

• Rejestr zadań zlecanych przez Ministra Zdrowia oraz zadań wynikających z planu taryfikacji,

• Portal ankietowy z automatyczną weryfikacją wprowadzanych danych,

• Moduł do komunikacji z pracownikami merytorycznymi w AOTMiT,

• Moduł szkoleniowy w postaci FAQ najczęściej pojawiających się błędów przy wypełnianiu ankiet,

• Moduł umożliwiający monitorowanie przebiegu postępowania, dla usługodawców usług medycznych chcących przekazać dane.

e-Gromadzenie i weryfikacja danych

• Przekazywanie danych,

• Weryfikacja,

• Generowanie oświadczeń,

• Analizy,

• Wirtualny szpital (WS),

• Benchmarking,

• Taryfikator,

• Moduł projektów taryf i obsługi rady.

e-Obsługa ekspercka

• Portal zgłoszeniowy,

• Baza ekspertów,

• Indywidualne konta eksperckie wraz z ewidencją czasu pracy,

• Moduł umowy i rozliczenia,

• Dostęp do danych zgromadzonych w ramach e-Gromadzenie i weryfikacja danych,

• Moduł przebiegów eksperckich,

• Moduł komunikacji z pracownikami merytorycznymi AOTMiT,

• Moduł rekomendacji i uwag.

Logotypy Fundusze Europejskie RP UE

Ruszyła rejestracja na szkolenia w ramach projektu „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu tworzenia programów polityki zdrowotnej w ramach projektu „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”.

Zapisy pod linkiem:

http://power.aotm.gov.pl Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony projektu, gdzie znajdują się wszystkie szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w szkoleniach:

http://power.aotm.gov.pl/info.php

Liczba miejsc jest ograniczona.


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem szkoleń w 2019 roku, które zostaną przeprowadzone w związku z realizacją projektu szkoleniowego „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”.
Lokalizacja i terminy szkoleń dostępne poniżej:

Szkolenie – Programy Polityki Zdrowotnej – Szczegóły

Szkolenie dedykowane: przedstawicielom organów założycielskich podmiotów leczniczych, w tym pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, osobom biorące udział w tworzeniu regionalnej polityki zdrowotnej oraz przedstawicielom organizacji pacjentów;

Szkolenie – HTA w pigułce – Szczegóły

Szkolenie dedykowane: pracownikom podmiotów leczniczych, w tym kadry zarządzającej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, pracownikom organów założycielskich dla szpitali i innych podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, płatnika publicznego oraz przedstawicielom organizacji pacjentów

Szkolenie – Taryfikacja – Szczegóły

Szkolenie dedykowane: osobom zatrudnione w podmiotach leczniczych mających wpływ na decyzje w zakresie finansów oraz pracownicy działów finansowych, zamówień publicznych, rozliczeniowych, statystycznych i kodujących podmiotów leczniczych

Już wkrótce przedstawimy Państwu szczegóły dotyczące dokładnych lokalizacji tj. miejsc, w których odbędą się szkolenia oraz sposobu rejestracji.
Zastrzegamy, że terminy poszczególnych szkoleń mogą ulec zmianie.


Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu szkoleniowego „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej” przekazujemy do Państwa dyspozycji Program szkolenia POWER, których realizacja rozpocznie się w 2019 r.
W dokumencie opisano poszczególne moduły szkoleniowe, ich zakres tematyczny, wymagania co do uczestników oraz przewidywaną liczbę szkoleń w całym okresie realizacji projektu.

Już wkrótce przedstawimy Państwu szczegóły dotyczące planowanych szkoleń.


Agencja Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich:

„Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”

Celem projektu jest poprawa efektywności ochrony zdrowia w zakresie: tworzenia samorządowych programów polityki zdrowotnej, regionalnych strategii ochrony zdrowia, świadczeń objętych finansowaniem ze środków publicznych, procesu taryfikacji oraz procesu terapeutycznego. Działania realizowane w ramach projektu obejmować będą:

  • szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia,
  • działania na rzecz rozwoju dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności instytucji ochrony zdrowia, poprzez m.in. wsparcie współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckimi.

Działania w ramach projektu wpłyną na poprawę jakości usług zdrowotnych oraz wdrożenie skutecznych rozwiązań z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia.

Wartość projektu: 9 405 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 7 926 534,00 PLN