"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

4/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

30 stycznia - posiedzenie Rady Przejrzystości.
  Porządek obrad obejmuje:
Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego:
 1. L-CARNITINE CRISTALINE we wskazaniach: 3-metylokrotonylo-glicynuria - MCC; acyduria glutarowa I - GA I; acyduria izowalerianowa - IVA; acyduria metylomalonowa - MMA; acyduria prpionowa - PA; deficyt translokazy karnityny - CACT; deficyt transportera karnityny (pierwotny deficyt karnityny) – CUD;
 2. XMTVI MAXAMAID (preparat złożony) i XMTVI MAXAMUM (preparat złożony) we wskazaniach: acyduria metylomalonowa - MMA, acyduria propionowa - PA
Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
 1. „Wczesna wielospecjalistyczna i kompleksowa opieka nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym z terenu Gminy Nędza”,
 2. „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki raka gruczołu krokowego na terenie Miasta Kalisza”,
 3. „Program profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim”.
Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS:
 1. „Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”,
 2. „Program wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi wśród mieszkańców województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka jako profilaktyka boreliozy z Lyme na lata 2017 - 2019”.
Przygotowanie opinii odnośnie efektywności:
 1. Produktów leczniczych zawierających ezetimib w połączeniu z atorwastatyną, z grupy limitowej 48.0, Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego [30%],
 2. Produktów leczniczych z grupy limitowej 168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona- leki doustne zawierające lewodopę z inhibitorem dekarboksylazy [R],
 3. Produktów leczniczych z grupy limitowej 171.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona – selegilina [R],
wydawanych [obecnie] z odpłatnością ryczałtową lub 30%, z uwzględnieniem ich limitu finansowania, w populacji osób powyżej 75 roku życia w formie rankingu ww. leków z uwzględnieniem:
 • A.     znaczenia jednostki chorobowej w ramach potrzeb zdrowotnych pacjentów z populacji powyżej 75 r.ż. na podstawie podręczników medycznych, danych o chorobie, obciążeniu pacjenta chorobą, tj. wpływem choroby podstawowej na stan pacjenta – w skali od 0 do 1;
 • B.     skuteczności i bezpieczeństwa oraz siły zaleceń dotyczących stosowania leku na podstawie najnowszych rekomendacji klinicznych – w skali od 0 do 1;
 • C.     aktualnej dostępności dla świadczeniobiorców do wskazanych terapii w oparciu o wielkość dopłat do wymienionych leków – w skali od 0 do 1.