"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

35 posiedzenie Rady Przejrzystości

26 września - posiedzenie Rady Przejrzystości.
  Porządek obrad :
Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:
 1. ABASAGLAR (insulinum glagrine), we wskazaniu: cukrzyca typu 2,
 2. KINERET (anakinra), we wskazaniu: do stosowania u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku 8 miesięcy i starszych o masie ciała co najmniej 10 kg w leczeniu okresowych zespołów zależnych od kriopiryny (CAPS, ang. Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes), w tym:
 • noworodkowej zapalnej choroby wieloukładowej (NOMID, ang. Neonatal Onset Multisystem Inflammatory Disease)/ przewlekłego niemowlęcego zespołu neurologiczno-skórno-stawowego (CINCA ang. Chronic Inflantile Neurological, Cutaneous, Articular Syndrome);
 • Zespołu Muckle-Wellsa (MWS ang. Muckle-Wells Syndrome);
 • Zespołu rodzinnej zimnej pokrzywki (FCAS ang. Familial Cold Autoinflammatory Syndrome).
 1. XOLAIR (omalizumabum), we wskazaniu: leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej omalizumabem (ICD-10 J 45).
Przygotowanie opinii na temat projektu programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego:
 1. „Program profilaktyki schorzeń narządu wzroku ze szczególnym uwzględnieniem jaskry i zaćmy” (m. Konstancin-Jeziorna).
 2. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów skóry” (m. Konstancin-Jeziorna).
 3. „Profilaktyka i leczenie otyłości u dzieci klas I na terenie Sosnowca”.
 4. „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Darłowo po 65 roku życia na lata 2017-2020”.
Przygotowanie opinii na temat projektu programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS:
 1. „Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”.
 2. „Badanie przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej - Hej słyszysz???”.
 3. „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Darłowo po 65 roku życia na lata 2017-2020”.
 4. „Program rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy na lata 2016-2020”.
Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku Sandostatin Lar (oktreotyd) przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, tj.: przysadka (nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego) – w przypadku guzów typu tyreotropinoma oraz kortykotropinoma (ICD-10: D44.3).